Gambar wayang, Cerita wayang dalam bahasa jawa

√ Kumpulan Cerita Wayang Bahasa Jawa | Paling Lengkap!

Cerita wayang bahasa jawa – Halo, teman kembali lagi dengan admin mudahdicari, kali ini, kami akan memberikan beberapa cerita wayang dengan menggunakan bahsa jawa yang singkat, dan dapat Kalian jadikan pelajaran dari setiap cerita tersebut, baik Pandawa, Arjuna, Anoman, Gatotkaca.

Wayang merupakan budaya asli Indonesia, dan keberadaanya berabad-abad lamanya, dan sebelum Hindu masuk ke Pulau Jawa. Didalam cerita wayang yang mengandung serat pesan moral yang dapat diambil dari pelajaran, untuk kehidupan kita.

Sekilas wayang yang harus Anda ketahui …

Wayang merupakan seni budaya Indonesia, yang paling menonjol dibandingkan dengan budaya lain. Wayang senior seni:

 • Seni suara
 • Seni peran
 • Musik
 • Seni sastra
 • Dan seni lukis

Jika dalam zaman sekarang yang dapat dijadikan media:

 1. Hiburan
 2. Pendidikan
 3. Dakwah
 4. Dan memahami filasafat

Cerita wayang yang populer di Indonesia ini, termasuk adaptasi dari karya sastra  India yaknik Ramayana dan mahabrata . Kedua cerita ini, penyanggahannya banyak terjdi dan disetujui, untuk disesuaikan dengan falsafah asli Indonesia.

Pelajari juga: Kisah aneh dibalik wayang semar

Ciri-Ciri Cerita Wayang

Gambar wayang kulit
Oleh: Jurnalnajmu.wordpress.com

Cerita wayang mempunayi ciri-ciri sebagai berikut:

 • Ada Konflik

Dalam cerita wayang yang mengandung konflik, yang selalu bertentangan dengan konflik dan manfaat. Hal ini bersumber dari kompetisi hawa nafsu dunia.

 • Cerita yang sangat mirip dengan sejarah

Memang wayang hanya cerita, namun juga antara cerita wayang dan sering kali berbeda. Bahkan, dalam cerita wayang, banyak tempat-tempat yang mirip.

Jika cerita wayang di bawah ini, dirasa kurang atau Anda yang ingin cerita tentang ramayana, dibahas di  cerita wayang Ramayana bahasa jawa.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Pandowo

Gambar wayang pandowo limo, cerita wayang bahasa jawa
Oleh: Metroworld.com

Mahabrata utowo pandhawa lima yaiku cerita wayang kang digandrungi nusantara lan wong jowo. Sadulure Pandowo iku ono 5 lanang kabeh, mulo diarani “pandhawa lima”.

Ing Cerito Mahabrata, Puntadewa utowo Yudhistira niku putra pambayun. Watake Punthadewa yaiku ambeg darma lan nrima ing pandum, adoh sangka hawa kamurkaan. Raden Puntadewa gadah peparab yaiku:

 • Yudhistira
 • Dwijakangka
 • Gunatalikrma
 • Darmakusuma kratone, manggon ing indrapasta utawa ngamarta

Yudhistira gadah garwa asmanipun Dewi Drupadi. Putra lan putrine Raden Drupada, ratu ing Negara Pancala utawa Campala. Yudhistira niku gadah kesaktian sangking “tumbak”.

Putro kang nomer loro yaiku Raden Warkudara (Bima), garwane Warkudara Jodhipati duwe aran “Dewi Arimbi”. Warkudara gadah perawakan yaiku:

 • Gedhe duwur
 • Gagah prakosa
 • Lan paling kuwat sangka anak pandhawa liyane

Raden Bimasena gadah kakuatan lan pusoko yaiku “Gada Rujakpala”.

Putro nomer telu  yaiku Janaka utawa Raden Arjuna, watake Arjuna yaiku TRAMPIL lan prigel manah minangka penengahe pandawa, lan kumbang ali ali kang kondhang nggantenge. Jiwo Raden Arjuna kasatria lan wani. Arjuna satria, sangking garwane, Dewi Sambrada dan Sri Kandi yaiku “Madukara”.

Nakula Sadewa  wujudake kesatria kembar, kang gadah watak utama, luhur bebudine dan ambeg darma. Dengan sedikit katon luhur budine, welas asih marang sepadha wong kang nandang kesangsaraan, seneng tetulung marang wong liya (sesama). Sadewa dan Nakula satria ing “sawojajar”.

Pandhawa Nalika Dadi Murid

Gambar wayang arjuna
Oleh: Sobgrafiti.blogspot.com

Ceritane pandhawa lima, niku tindhak tanduke lan watake saget kanggo tepa patuladhane para tiang mudha sakniki. Nopo maleh kadikdayan lelimane (5) mujudake satria kang pilih tanding.

Pas nalika dadi muride Pandhita Durna, pandhawa wes biso ngetoake keprigelane lan kepinterane. Raden Bimasena kang gagah prakosa kondhang kagungan gada rujakpala lan sanjaya kuku pancanaka.

Pandhawa uga luwih pinter katimbang murit liyane. Namung oratau seneng pamer kadigdayan. Malah gadah watak ngajeni marang sepadane lan andap asor lembah manah.

Katah lelakone kang dilakoni Pndhawa kaseng saraan iku tuwung sangka “kurowo” wong kang kepingin nyingkrihake para pandhawa. Kabeh kasengsaraan iku mau biso kasil kabengkas lan kiat dilakoni. Bedo maneh karo bolo kurowo senga ora kuat nglakoni.

Menowo dideleng antarane Pandhawa lan Kurawa niku isih kadang (sak dulur), amergi Pandhawa lima iku putrane “Prabu Pandudewanata”. Nek Kurawa niku putrane Prabu Destrarastra”. Ugi Prabu Pandudewanata niku adhine Prabu Desrarastra.

Kurowo kaleh Pandowo ora biso rukun amergi, “Dewi Gandari” kepingin digarwani Prabu Pandhudewanata nanging ora oleh, malah dhekwene diwenehake marang kangmase sing wuto.

  Mulo banjur dadi pangipat-ipat, besuk saturun-turune bakalan dados musuh babuyutan.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Gatotkaca

Gambar wayang gatotkaca
By: Pinterest.com

Gatotkaca arab kalian sepupune engkang gadah sama Abimayu putra Arjuna. Sawijining dinten Abimayu nikah kalih “Utari” putra sangking kerajaan “Wirata”, pas niku Abimayu ngaku taseh perjaka. Padahal Abimayu sampun nikah kalian “Sitisundari” putri Saka Kresna.

Sitisundari engkang dititipne teng istana Gatotkaca mireng nek Abimayu nikah maleh. Pak-lik Gatotkaca engkang namine Kalabendana, ngajak Abimayu wangsul. Hal niku damel Utari cemburu. Abimayu kepeksan matur nek mpun sesomah kecobo kalian utari. Mulai benjeng Arjuna badhe mati dikrukuk mungsuh.

Banjur Kalabendana nemono Gatotkaca, ngaturake sikape Abimayu. Nanging malah diseneni, amergi kewanen nyampuri urusane sepupune iku. Gatotkaca emosi, banjur gebug sirahe Kalabendana. Senajan kelakun niku wau mboten sengaja, nanging damel Paklike mati saknalika.

Wektu perang Bratayuda, Abimayu bener-bener dikroyok kalian Korawa ing dina ke-13, Enjing ing dina menyang-14 Arjuna kedadean mbales sedone putrane kanti menggal Jayadrata.

Duryudana sedih ing kepatene Jayadrata, adhi ipare. Duryudana meksa Karna nempuh markas Pandawa dalu niki, saknalika. Akhire Karna budal senajan niku nglanggar aturan perang.

Mireng para Kurawa nyerang pas tengah wengi, Pandhawa ngutus Gatotkaca damel hadang Kurawa. Gatotkaca dipilih amergo kotang antarkusuma engkang di damel, nimbulake cahaya padhang.

Gatotkaca Gugur

Gambar gatotkoco jatuh mobillegen
By: Andro01.com

Peperangan dalu niku ajrih banget. Gatotkaca nyedoake satuma Korawa seng gadah nami Lembusa. Nanging dhekne kelangan pak-like, yaiku Brajawikalpa lan Brajalamadan, engkang tewas mungsuh dekne sedanten, engkang asmone Lembusana lan Lembusura.

Akhire Gatotkaca ngadhep karo karna, panduwe senjata Kontawijaya. Akhire Gatotkaca ndamel kembaran awake dewe seakeh 1000 wong, dadine beta karna kebingungan. Dhuwur pitutur bapake (Batra Surya), Karna kedadean nemu Gatotkaca seng asli. Karna cucul senjata menyang arah Gatotkaca.

Gatutkaca nyobi nyingkrih kalian cara mabur sakdhuwur-dhuwure. Arwak Kalabendana duki dumadakan muncul Kontawijaya kalian matur kabar sangki khayangan, menawi ajal Gatotkaca ditetapke dalu niki.

Gatotkaca namung pasrah adhap keputusan sangking para Dewata. Gatotkaca gadah pesen nek mayite saget damel musnahne musuh, Kalabendana setuju. Kalabendana banjur njojoh pusere Gatotkaca, damel senjata kunta. Pusaka nikuwau musnah kalian wrangkane, nggeh meniko kayu seng taseh lebeat wetenge Gatotkaca.

Gatutkaca sampun mati saknalika, arwah Kalabendana banjur nguncalake mayite menyang arah Karna. Karan mlumpat lan lolos sangking pati. Ananging kretane rusak, amergi ketiban mayite Gatotkaca.

Pamburine kereta kasebut, melesat lan mabur ing sembarang ara, lan newaske poro prajurit kurawa seng masuk ke teporo. Akhire katah ingkang mati.

Laire Gatotkaca

Gambar gatotkaca lahi, dan cerita wayang bahasa jawa
Oleh: Youtube.com

Raden Warkudara lan Dewi Arimbi bayine lahir, namung bayi kang dilahirke kawujud raksasa, lan ari-arine dereng saget pedot sampun setunggal tahun, bayine niku mahu diparingi asma  “Tetuka” sekarang sedang  menjahit dina diparingi asmo “Ghtut Kaca” .

Amergo Tetuko, wujud raksasa (buto). Raden Warkudara dan Sedulure Pandawa ngrasa isin ,. Banjur para pandowo limo, ngusahaake supoyo Tetuko wujud manungso biasa, lan tali pusere pedot.

Banjar Arjuna diutus kanggo njalok pitulungane poro Dewa kanti semedi. Ing wektu engkang sami Karna (panglima kurawa) uga nglampahi semedi jaluk senjata pusaka marang Dewa.

Kepasrahan lan kehusukan Arjuna semedi engkang dilakoni, damelaken goncangane khayangan, akhirnya Dewa damel hasil akan maringi pusaka. Banjur Bathra Narada diutus maringke “senjata wijaya danu” marang Arjuna. Teng mriki kedadean Bathra Narada, mboten saget mbedakne Arjuna lan Krana.

Pusaka niku mau akhiripun diparingne Karna, sakwise Narada sadar. Banjur ngabari Arjuna, akhiripun kedadean perang. Namung pusakanipun mboten saget di pendet.

Ing wektu niku, khayangan keno masalah gedhe. Patih Sekipu  sak patihe, ngobrak abrik khayangan, akhiripun para Dewa kalah. Banjur Sang Hyang Bathra Prabu, ngaku para Dewa akan golek jago damel nglawan Sekipu. Akhiripun Batra Narada, diutus untuk mengelilingi jagad raya.

Ceritane singkat. Narada mbeto, bayi Tetuka supoyo didadeake jago perang. Banjur Sekipu mboten purun nglawan bocah cilik, akhire, Tetuka dilepas ke kawah kaleh beberapa pusaka.

Banjur, balunge digawe sangking wesi, brengose ​​sangking kawat, drijine sangking gunting, telapakane sangking pacul. Tetuku maleh wujud pemuda kang sampun dewasa. Dan akhirnya diparingi asmo  Gathot Kaca lan Kacanegara.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Arjuna

Gambar wayang arjuna
OLEH: Sakamiage.blogspot.com

Arjuno niku putra kang nomer telu (3) sangka pasangan “Prabu Pandudewanata lan Dewi Kunti”. Arjuna niku lambang manungsa seng nduwe ilmu duwur ning ragu sakjroning tumindak. Kasatria saka Madukarta, wujudake satria kang apik tanpo ana cacat.

Teng jagad, ora ono seng bisa nandhengake kebagusane, amergi “Janaka” simbol amal becik. Lan Amal becik ora biso pisah klawan suwargo (jannah).

Pas ijik enom, Arjuna seneng golek ilmu. Dhekwene nggolek ilmu nang sapa ?. Guru-gurune Arjuna yaiku:

 • Resi Drona  sangking Resi Drona Arjuna kagungan kesaktian manjur, seng arane “Arya Sangkali lan Resi Drona”.
 • Begawan Krepa
 • Resi Padmanaba
 • Begawan Kesawasidi
 • Lan sakpinuggalane

Pusakane pirang-pirang, kang asring dinggo yaiku: Kalanadhah, Kris Pulanggeni, Panah Merdaging, Haryas Sangkala, Rodha Dhadali, Pasopati.

Raden Arjuna satria polatan luruh jatmika, digdaya sakti mandraguna, penetapan samubarang, seneng tetulung marang sapadhane, mula niku ditresnani oleh sapa bae. Lan ora mokal yen bijine / garwane sakpirang-pirang.

Dalam pewayangan, wayang arjuna diceritakne karena garwa 40, tergantung pada beberapa wae seng kerep diceritakake dan dikenal. Katah garwo seng diduweni Arjuna ing cerita pewayangan, namung ora gambar ksatriya seng serakah garwo, nanging Raden Arjuna saget katampa saka kabeh tunggalan.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman

Gambar wayang anoman
Oleh: Sumbercenel.com

Cerita wayang Hanoman yaiku bayi seng kawujud  Kethek  seng pembohong nang Mangsa Tretayuga kang dadi putra “Anjani”, Wanara wedhok. Sakdurunge ndisik Anjani sakwadine ngrupakne widodari, gadah asmo “Punjikastala”. Amergo mubarang tumpakne, dekwene liyar nyang donyo dadi “Wanara Wedok”.

Tumakne kasebat saget bubar nek dhwekne riyen sawong putro seng wujude penitisan Siwa. Anjani rabi kaleh Kesari, sawiji wanarang ingkang perkasa. Sareng kalian Kasari, Anjani nglampahi tapa teng ngajenge Siwa. Supados Siwa purun menjelma damel putra dekne sedanten.

Amergi Siwa terkesan kaleh pemujaan engkang dilampahi sangking Anjani lan Kesar, dhekwene ngabulake nopo seng disuwun sedanten kalian ngandap teng donya dados Hanoman.

Salah setunggaling versi, nyeritaaken pas Anjani tapa dateng Siwa, teng panggonan liyo, Raja Dasarata nglampahi putrakama nglakoke Putrakama Yadnya damel nyanggo ngandhap. Banjur dekne nrimo pirang-pirang panggonan damel diparakne marang para garwane. Banjur enten dina “Rama Bayen Laksaman”.

Satrugna lan Batra , nduwur kekarepne dewata, sakwiji manuk ngrebut panganan, lan nibakke dekwene ngi nginggil alas, enten Anjani seng lagi tapa. Bayu, si Dewa Angen, ngrimaken panganan ben dugi teng tangane Anjani. Pungkasanipun Anjani dahar panganan kasebut, nuli lairan Hanoman.

Hanoman ngadhep Laksamana, Rama, Sinta. Salah setunggil versi ngaturaken, menawi Hanoman lair secara mboten supados, amergi hubungan antarane Bayu lan Anjani.

Diceritakake menawi teng mubarang dina, Dewa Bayu ndeleng kantun Anjani, Banjur dekwene ngekepi. Anjani mangkel lan nesu amergi, mboten diajeni. Dewa Ananging Bnyu jawab menawi Anjani mboten purun sangking demokan Bayu.

Dhekwene ngekepi Anjani ogang teng bangun, ananging enten sajroning atine. Byu uga celatu, menawi mbesuk Anjani siap nglaerke, sawung putra engkang kekuatane sepadan kalian Bayu dan paling pinter neng ing “Parwa Wanara”.

Demikianlah cerita tentang bahasa jawa yang simpel, singkat dan memahamkan 🙂 semoga bermanfaat dan apa yang kalian cari di Artikel ini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *