Gambar puisi atau geguritan bahasa jawa

Geguritan Bahasa Jawa / Puisi Jawa Terbaru Harus Kamu Tahu!

Geguritan Bahasa Jawa – Kata geguritan, mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga kita, karena materi ini sudah ada di bangku sekolah. Nah, bagi kalian yang masih bingung mengenai apa itu geguritan, cara membuat geguritan dan contoh geguritan dalam Bahasa Jawa, salah satunya adalah Geguritan tema lingkungan dan masih banyak lagi. Dapat kalian temukan di web ini.

Geguritan sendiri adalah sebuah puisi yang dituangkan ke dalam Bahasa Jawa. Sehingga geguritan jika dalam bahasa indonesia adalah puisi. “Apakah kalian termasuk orang yang menyukai puisi? ataukah suka menulis puisi?”. Disini akan di ulas juga, tips membuat puisi Bahasa Jawa yang mudah dan menarik untuk semua orang.

Beriku materi geguritan Bahasa Jawa yang dapat penulis sampaikan, simak sampai selesai 🙂

Pengertian Geguritan Bahasa Jawa

Gambar ketikan manual, mesin tik ketikan, puisi
By: Pixabay.com

Pengertian geguritan – Geguritan yaiku sebuah karya sastra Jawa yang dibuat dengan kalimat yang indah (bagus) dan mempunyai makna. Nah, cara untuk mengungkapkan geguritan dapat menggunakan bahasa yang memiliki irama, rima, mitra, dan penyusunan yang tepat.

Geguritn juga bisa dibuat dengan ungkapan perasaan serta pikiran. Jika dalam bahasa Indonesia gegurita adalah “Puisi”. Pusi dan geguritan itu sama, hanya berbeda dari segi bahasanya saja.

Jadi geguritan adalah sebuah puisi yang dituangkan dalam Bahasa Jawa.

Pengertian Geguritan dalam Bahasa Jawa

Geguritan yaiku salah setunggaling karya sastra Jawa kang kawujud saka raos ing manah kang diungkapne kaleh penyai damel bahasa ingkang duweni rima, irama, bait, mitra, lan penyusun lirik ingkang duweni arti utawi makno wonten ing lirik geguritan.

Geguritan ing Bahasa Indonesa kasebut naminipun “puisi”

Ciri-ciri Geguritan

Gambar buku, buku dibuka, buku dan bunga, buku dan daun, buku dan batang, gambar pohon diatas buku
By: Pixabay.com

Agar dapat mengenali lebih mudah dan cepat ditangkap, terlebih kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari geguritan. Berikut 4 ciri-ciri yang harus kita ketahui dairi geguritan, diantaranya adalah:

 • Memiliki aturan (guru lagu, guru gatra, guru wilangan).
 • Bahasa yang akan digunakan harus sopan dan indah.
 • Kemudian, kalimat yang akan kita pakai harus memiliki makna atau arti.
 • Ada nama pengarang dalam teks geguritan, ada didepan bagaian atas.

Jenis-Jenis Geguritan

Gambar bunga putih lili, tulisan, kata-kata
By: Pixabay.com

Geguritan Bahasa Jawa dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

 • Geguritan mengenai gambar yang menandakan sebuah kejadian/peristiwa (deskriptif).
 • Geguritan selanjutnya adalah geguritan yang didalamnya ada kritikan dan sindiran.
 • Geguritan yang terakhir adalah menceritakan pengalaman, kondisi diri sendiri atau rang lain (naratif). 

Setruktur Geguritan

Gambar buku tdibuka dengan tulisan latin warna hitam, buku warna puti, cerpen, buku cerita, buku ppuisi bahasa jawa
By: Pixabay.com

Struktur Fisik

 • Pamilih tembung (diksi), diarani diksi niku tembung-tembung ing jerone geguritan sing biasane duweni sipat polisemi, duweni teges konotatif lan abstrak. Pemilihing tembang trep, bisa ngasilake imajinasi kan manjila.
 • Majas. Majas yaiku tembung ingkang digawe penyair damel nyeritakake setunggale bab kanthi cara mbadingake kalian barang utawa tembung lintune.
 • Ritma atau rima. Yaiku mbaleni ukoro, mbaleni swara (vocal), kelompok tebung (frasa) utawa mbaleni tembung.
 • Tipografi. Tipografi yaiku larik-larik utawa kang tinulis mawa pada / bait. Bab niki sing mbedakne antarane geguritan lan gancaran.

Struktur Batin

 • Tema (bukuning gagasan) yaiku punjeraning bab ingkang dadosake geguritan niku dados / gagasan kang dikarepake penyair utowo penulis. Tulodhone: moral, politik, individu, agama dll.
 • Pangrasane penyair tegese tembang ingkang didamel ing jero geguritan, ingkang gadah fungsi lan teges damel jelmakake rasa pangarsa sing gadah sipat kompleks lan rowa, sing kelebu ing rasa-pangarsa yaiku: susah, antipati sedhih, simpati, empati, gumun, seneng, kangen dll.
 • Sikap penyair kepada pembaca (nada) yaiku sikap (patrap) ingkang didamel ing jerone gegurita. Tulodho: nuturi, muji, ngguroni, ngenyek, nyemoni dll.
 • Amanat/pesan yaiku bab kang diwedharake penulis/penyair marang pamaos. Amanat niku mboten ditulis kanti terang trawaca, nanging sinandhi, enten pangrakiting tembang.
 • Suasana yaiku kahanane jiwa pamaos saksampune maos geguritan.

Contoh geguritan bahasa Jawa

Gambar anak sd, anak mi, anak smp, anak membacakan puisi jawa, membacakan teks puisi, anak berbicara didepan umum, dengan menggunakan nic
By: Kahaba.net

Berikut kumpulan geguritan Bahasa Jawa dengan berbagai tema, yang dapat kalian tiru atau pelajari.

Contoh Geguritan dan Artinya

Ratmaya celatu

(Saat kebahagiaan hadir)

Nalika rahayu lan basuki prapta

(Dan senyum di wajah kembali terukir)

Lan esem bali ngriya muka

Mboten wonten malih pnggonan kagem tetesing waspa

(Tidak ada sisa lagi untuk nadhir)

Amergi sedanten kados mijil ing pratama

(Karena semua seolah kembali lahir)

Kudu tansah iling lan waspada

(Harus selalu ingat dan waspada)

Amergi cakra manggilingan niku mpun dados lakuning donya

(Karena pemeo roda pedati sudah menjadi marga dunia)

Sedanten amung  sak dermo nglampahi marganing Allah SWT

(Semuanya hanyalah menjalani kehendak dari Allah SWT)

Nalikane rubeda lan ciloko tumeka

(Ketika goncangan dan celaka tiba)

Kudu tansah sabar lan dedonga

(Haruslah selalu sabar dan selalu berdoa)

Ugo ampun mandheng upoyo kebak ing karya

(Serta jangan sampai berhenti mengupayakan selalu penuh dengan usaha)

Supados sakebehing reridu lan sambekala

(Agar semua dukana dan gulita nestapa)

Saget ndhang sirna mukswa

(Bisa lekas lenyap sirna)

Sebab dunga lan upoyo kebak ing karya niku mergi utama

(Karena doa dan usaha selalu berkarya itu jalan pertama)

Kangge tumendaking sih saka Allah SWT

(Dengan hadirnya pahala dan ridho Allah SWT)

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Singkat 1

Gambar uamg kertas, gambar uang koin, uang luarnegri, uang indonesia, uang dunia
By: Pixabay.com

Ringgit

(Anggitipun: Irma Eftiyana)

Saka iki leno dening wayah.

Mulat endahing cipta, san jeru budaya.

Sengseming ai marang budaya iki.

Saya agung gumunggung.

Larasing gamelan majing jroning tyas…

Tumancep…

Bebarengan sayempraba kuwi…dumadakan.

Kembeng kembang kembeng.

Waspa deres mijil…manah karerantan.

Mulat kasusatran jawi.

Kang surem, sepi…..memelas.

Mangkana kuwi ang dadi kasunyatan.

Kadya unine sekar macapat maskumambang.

Ing tengahing ratri iki.

Contoh Geguritan  Singkat 2

“Ing Tengah Wengi”

Yen teng tengah wengi

Enten angin kang semliwer

Ningali bulan purnomo sidhi

Manah tansaya ayem

Kalingan kanikmatan Gusti

Shing tanpo wates paring welas asih marang makhluk

Sembahipun amung pasrah

Contoh Geguritan Singkat 3 – 4

“Sliramu”

Sinawang sangking netramu

Enten raos kang kebak pitakon

Yagene ing sajerone tyas

Enten raos wuyung kang tansyah ngrembuyung

Tanpo kuwowo saget antok jampi

“Wiji”

Tubus kang di nandhang

Taseh dados anteb bombang ing tekad

Mboten ruruh senajan sinenggut

Mosak masike sindung riwut

Trisatya dadya mustikaning ubaya

Keket ginegem tan samar pamore

Praja mudha karna

Sayekti

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tentang Cinta dan Artinya

Gambar buku, buku love, gambar bunga, buku dan bunga, buku ada tulisan geguritan bahasa jawa
By: Pixabay.com

Tresna….

Tresna kuwi sepele.

(Suka itu sederhana)

Tersno iku koyo awakmu karo aku

(Suka itu seperti kamu dan aku)

Tresnamu kaya suryo

(Cintamu seperti surya)

Nanging ya kaya samudra

(Namnu juga seperti samudra)

Tresnamu bisa nekaake mega

(Cintamu bisa mendatangkan mega)

Nanging sakniki tresnamu kaya dahana

(Namun sekarang cintamu seperti dahana)

wiwit aku mbok tinggalne

(Mulai aku kamu tinggalkan)

Langit data peteng

Ora ono candra nopo malih kartika 

(Tidak ada canda apa lagi tawa)

Atiku kaya bawana ingkang lemah nela-nela

Maruta, kandhakna yen kula taseh tresna

Contoh Geguritan Tentang Pendidikan dan Artinya

Gambar anak pramuka, anak pidato, baju pramuka, sandal, topeng, sarung digantung
By: Nusabali.com

Jarene simbah aku gudu sekolah

Jarene simbah aku gudu sekolah

Kareben dados tiang ingkang genah mrenah mboten ngglandrah

Jarene bapak ibu, kula gudu sregep mangkat

Karepe ben dados tiang ingkang pangkat urip mboten kesrakat mlarat

Jare bapak ibu guru, kula gudu sinau, tambah ilmu

Karepe kelakon sedanten ingkang tinuju

Nanging,

Prakanca

Cobi delengen kahanan nyata

Napa isih saget pamulangan kang enten dadekake urip tumata

Pemulangan kang tanpo tulodho

Pemulangan kang kesatan piwulang

Pamulangan ingkan ngajarake angka wuta

Setunggal lan setunggal enten pira?

Jare anut ingkang gadah kersa

jan mboten ngertos subasita, trapsila, nopo malih tata krama

Supe doso…

Sedanten lurung, binarung, kumalungkung

Pamrih pamuji suji

Pamulangan mboten aweh pepadhang

Simbah,

Nyuwun pangapunten

Kula mboten pingin dados dokter

Jalaran duite bapak ora ono sakoper

Rama, 

Nyadong duka

Kula ora kapilut drajat pangkat

Jalaran wedi kaleh sumpahe rakyat

Kang panggah mlarat sekarat

Bapak ibu guru,

Nyuwun donga pangestu

Mugu-mugi kabeh ilmu saged kanggo sangu

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Pendidikan 2

“Reuni”

Sakwise lawas pisah

Ketemu wus podo dadi simbah

Rambhut-rambhut putih, pasuryan padha malih

Petuk gupyuk rerangkulan nyuntak sakehing rasa kapang

Ati trnyuh mripat kekemben eluh

###

Wor suh karo rodo bungah

Ngguyu-guyu renyah koyo naliko isih bocah

Dek biyen nate dadi sakukuban

Njur podo pisah dalan, nepusi lelakone sowang-sowang

###

Lungit angelangut, lam-lamen jaman kesaput pedhut

Nganti wancine srengenge doyong ngulon

Bejo, dene isih biso sapatemon

Duh Gusti ingkang Moho mirah

Namung saget muji Syukur Alhamdulillah

Gene isih menangi kumpule balung pisah

_Djoko Waluyo_

(Sumber: Geguritan.com)

Contoh Geguritan bahasa Jawa Tema Gotong Royong dan Artinya

Gambar kerjabakti desa, bapak bapak kerjabakti kali, dipinggir sawah, pepohonan, rumput, padi
By: murtigading.bantulkab.go.id

Dino libur enten ing dusun

(Hari libur ada di dusun)

Salah sijine pakempalan kang rukun

(Salah satu perkumpulan yang selalu rukun)

Ingkang dipun rembag perkoro dusun

(Yang di musyawarah kan masalah dusun)

Resik lingkungan progam kasusun

(Bersih lingkungan jika program tersusun)

Gotong royong jangkah sareng

(Gotong royong maju bareng)

Nyingkirake lingkungan peteng

(Menyingkirkan lingkungan yang gelap)

Supados tansyah seneng

(Supaya selalu senang)

Kasile apik kadeleng

(Hasilnya indah untuk dilihat)

Damel sehate wargo

(buat sehatnya warga)

Gotong royong monggo dijogo

(Gotong royong ayo dijaga)

Supados deso saget tumoto

(Supaya desa dapat ditata)

Masyarakat urip kanti rejo

(Masyarakatnya hidup dengan damai)

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tema Agama

Gambar buku, kertas, jam meja, jam, alat lab, lampu hias dalam kaca, termasuk dari paribahasa jawa
By: Pixaby.com

“Gusti”

Gusti…                  

Dalem namung wong kang lemah

(Aku hanyalah orang yang lemah)

kang ora iso mlaku piyambak

(Yang tidak bisa melangkah sendiri)

Gusti…

Dalem mung wong sing gampang gripil

(Aku hanya orang yang mudah rapuh)

Tansyah kagodo kesenengan donya

(Selalu tergoda dengan kesenangan dunia)

Gusti…

Namung setunggal panyuwunanku

(Namun satu permintaanku)

Tuntun dalem wonten ing panggenan kang padhang, Gusti…

(Tuntunlah aku berdada di tempat yang terang, Gusti…)

Contoh Geguritan Tema Agama 2

Mripatku ketap-ketip nyawang langit saka pinggir tendo

Lintang kang mung setunggal kaleh mboten nggawe padange wengi kang sepi

Gusti, amemuji sedaya naming kagem panjenengan

Mugi paring paduko padange margi

(Wayah Wengi, 25 Ramadhan 1437 H)

Contoh Geguritan  Tema Agama 3

“Ngolah Roso”

Ening….

Ing antarane godong-godong

Kang obah keterak sumilire

Angin sing kanti alon-alon

Bebisik saranduning urip

###

Enengke cipto

Sakwise lakune raga

Ngeling-eling kanti wening

Sakdawane dino kang kebacot kegawa

###

Kaseksen rembulan abang

Ing duwure wit kwlapa

Batinku minyak obahe wektu

Ngetung lakon lan panandhang

###

Ndhak rasa ing jiwa

Minyak grumbule ati

Kanggo nglari ing tembe buri

Supoyo tan keno pati sejati

###

Tangan ngapurancang

Luh tumetes ing pipi

Nggetuni solah bawah

Kang kurang trasila

“Duh gusti kang moho kuwoso

Lumunturo sih pangapura

Dumateng kula menika

Ingkang kebak doso lan duraka”

J Sumarto, 16, 10, 15

Contoh Geguritan  Tema Agama 4

Ngapuro 

Ningali clemlorote lampu soko nduwur gunung

Ngeroso awaku alit tenanan

Manahku ciut, keraos awaku digebyuri dosa

Atiku arep nangis koyo di iris-iris

Ngapunten Gusti…

Ngapunten…

Dalem namung tiang ingkang lemah…

Kang mboten saget mlampah kiambak…

Gusti…

Dalem namung tiang ingkang gampil gripil…

Tansyah kegodo kasenengan donya…

Gusti…

Namung setunggal panyuwunanku…

Tuntun dalem wonten ing margi kang jempar, padang gusti…

Duh gusti…

Sumber: Academicindonesia.com (Tengah wengi, 10 Agustus 2016)

Contoh Geguritan 1

Gambar buku puisi, buku geguritan, buku cerita, buku daery, bunga diatas buku warna putih, bunga kertas
By: Pixabay.com

Koran 

(Harum Sunya Iswara)

Tak enteni tekomu

saben dina ing omahku

Kabar kang daktunggu

Saka awakmu

Nambahi wawasanku

Mosak-masike donya

Maju mundure negara

Minangka warta

Koran minangka alat komunikasi

Kang kudu diwedi

Mula ora ketinggalan informasi

Artinya, sendiri:

Tak tunggu datangmu

Setiap hari di rumahku

Kabar yang ku tunggu

Dari dirimu

Menambah wawasan ku

Mosak-masike sonya

Maju mundurnya negara

Minangka warta

Koran untuk alat komunikasi

Yang harus diwerdi

Makannya tidak ketinggalan informasi

Contoh Geguritan 2

Sing Ilang Ben Ilang

Umpamane ngertos isi atiku

Jenengan mboten bakal ngilang

Kaya embun netes siya-siya ing lemah garing

Nambah eluhku nambahi nelesei pipiku

Sedoyo mpun mboten keno digetuni

Sebabe jodho rejeki lan pati

Wus digarisake dateng Gusti Kang Moho Kuwasa

Sing ilang bene ilang

Ora bakal dak gayuh maneh

Cukup sak mene kanggo riwayat

Kanggo sewulane lelakon urip

Awakmu lan aku kudu nrimo legawa

Contoh Geguritan 3

Cerita Marang Aku

Senajan ora mesthi biso ngawiti

Iklasno aku mbagi donyamu

Kang kebak dening kaendahan

Shing durung kasunyatan

Aku duwemu saiki

Iki rogoku

Iki sukmoku

Aku lilo disiksa

Nganti ora ono sisa

Contoh Geguritan 4

Api Abadi Mrapen

By: R.Tantiningsih

Latu kuwi tansyah murub…

Ora nggrubis kiwo tengene…

Nadyan digrijug tirta…

Nadyan maruta padha teka…

Nanging latu kuwi ora surut…

Latu kuwi tansyah murub…

Kaya latu kang ono jero ati…

Angel dipateni lan angel diademke…

Latu kuwi tansyah murub…

Ing mrapen dununge…

Ninggal sejarah….

kanggo anak putu….

Contoh Geguritan 5

Negaraku

Ningali bumiku katon

Melihat bumi ku seperti

Klabu rasane trenyuh

Kelabu, rasanya ternyuh

Shing enom makarya ala

Pemuda bekerja jelek

Bagaskara kang anyepe nyunari

Bgaskara yang dingin menyinari

Cahyane tansayah angkuh

Cahayanya selalu sombong

Amergi poro putro kang ala

Karena para anak yang buruk

Nglawan pituture wong tuwa

Melawan perintah orang tua

###

Kabeh podha nandhang sungkawa 

Nalika tiang kang sami mboten gadah ati

Ngrusak bumi pertiwi

Lan sami jejogetan

Daton ndamel budi pakerti

Duh Gusti….

###

Apa iki prathandha bakal rusak bumi ku

Paro pemudha paneruse bangsa

Tanpo haderbeni gegayuhan

Psindone sami nguciwani

Nalikane ulangan sami turunan

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tema Harapan 6

Gambar sunset, gambar pagar, gambar salju, gambar pohon, gambar batang, contoh gambar geguritan bahasa jawa
By: Pixabay.com

Nglangut Kebak Panganan

Mpun mboten wonten srengenge

Rupa lan ganda sampun beda

Kaendahan wau enjing sampun sirna

Polahe tiang sami makarya

Polahe tiang sami nyuwara

###

Wus mboten ana…

Wus mboten ana krenteng apa-apa

Mung ngentosi raos ngantuk

Ngati kraos dicokot nyamuk

###

Batin niki nglangut

Tebih parane pikir

Ngantos tumus anylesing rasa atis

Taseh mboten enten raos apa-apa

Migio mboten wonten chandik ala

###

Tumusa sae, aku pancen temen

Pingin gesang mulya

Dados duta sambada aruming nami kluarga

###

Medal kuliah saget enggal diparingi papan makarya

Nadyan mesthi digadhang ndang omah-omah

Aku pasrah

Nglangutku dadya berkah

Geguritan atau puisi bahasa jawa ini, menceritakan seseorang yang penuh harapan yang belum terwujud.

NB: Ciptaan “DRA. Endhang Listiyani, M.PD” yang sudah dimodifikasi. Maaf

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tema Kemanusiaan 7

Rumangsaku

By: Rowewandi

Rumangsaku kabeh uwong mesthi

Kudungerti benere dewe

Mung luput salahe

Kang tumibo janma liya

###

Pada anggego kersane pribadi

Ngugung luja luntaking angkara

Yen kepagol asesanti

Rawe-rawe rantas malang-malang putung

Sing lena nemahi pralaya

###

Katon wewentahan ujaring kondha

napsu angedaton ing ati

Rasul lan malaikat ora kasat mata

Bajnjur bunteng mbregudhul ora ngerti

Anggering tata suba sita l;an agama

###

Nek atine kagol kepantong liyan

Embuh ora ngerti eling

Tutur muni saujar dadi ganjelaning ati

Ora peduli embuh salahe

Nanging rumangsaku luwih enteng mayang ing ati

###

Dadi luber ajur mung kadi maruta

Ganjelaning ati kaanggep sesandhon

Tinambahan iling marang

Lajer kang tinandur Gusti

Kanti mangesti sesanti aku kabeh keloputan luput

Amanat: Kita sebagai manusia jangan merasa yang paling benar dan menyalahkan orang lain, akrena belum tentu orang lain bersalah.

Contoh Geguritan 8

Sabtu Bersih

Dinten sabut ing wektu injing

Suasano ijik katon remeng

Katambah kluruke pitek sing gayeng

KAton siswi AMP kang nggrengseng

###

Wayahe sekolah wiwiti pasinaon

Katah murid kang podho pitakon

sabti isu kanggo lingkungan kemawon

Kerja bakti resek pasinaon

###

Namung tekat saiyeng saeka kapti

Nyambut gawe sareng kanti demenan ati

Tansah sehat kang diupadi

Lingkung sekolang kang tetep asri

(Sumber: aushaf-fahri.blogspot.co.id)

Contoh Geguritan 9

Rondho…

Nambah pakentongan ing parondhan

Nrethek medot dalan pratapan

Ngelingake bebrayan mring kawaspadan

###

Niki rak forum demokrasi

Kang gumelar ing tengah bengi

Saget ngrasani

Tetanggi teparu pak RT pak RW pak Lurah bojone

Saget dai konsepsi

Bagi rezeki ingkang murakabi

###

Mula….

Mripatku ampun ngantuk sampek isuk

Kuping nadyan kebunan tetep kaku lan jepiping

Cangkem saget ngerancang kanti pakem

Niki amalan

Sanes omelan

Madaran ampun kluruk sandhing ngebuk

Niki dicepaki wedang kopi

Dumateng mbk puji

###

Pundi paiman…

wus kersane ampun digugah lagi kelonan

Amergi sedanten butuh kesadaran

Jempitane kok mng nyakmit

Nggeh mpun jenenge wae jimpitan

Sanes jumputan cangkiran nopo literan

Niki namung damel nawur mripatumu

Ngitik-itik, aras-arasanmu, ayub-ayubenmu

Ngobajake boyokmu

###

Wose….

Rondho….

Mugi-mugi pangibadahanmu, jumbuh kaleh pakaryanmu

Filsafate

Cegah dahar lawan guling

Selingane

Milang-miling, kudu awas kudu eling

(Sumber: Pustaka Candra No.78 September 1986) 

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tema Budi Pekerti

Gambar ibu dan anak sedang mendorong sepeda pancal di samping ladang atau sawah, contoh dari gambar geguritan bahasa jawa
By: Sekolah desa.or.id

“Begal”

Begal…

Wong liya nyebut berandal

Sabendina ngasah ngamen nganggo ungkal

Kanggo nodhong jero terminal

###

Begal…

Pinter golek akal

Sopo wae bakal didadekake tumbal

Begal uteke wus mirip kadal

Yen kacekel dulangen sandal

###

Begal saiki…

Luwih tego nglarani

Nggowo pistul nembak uwong nganti mati

Nggawe gregetan poro pulisi

Begal dibrantas ana ngendi endi

Ketemong ngrampas di tembak mati

###

Begal saiki wus kebangeten

Wus kerep nggowo korban

Donya brana asil rampokan

Haram hukume yen dipangan

Bakal nampo siksaning nraka jahanam

_ Iswahyudi_ (Sumber: Geguritan.com)

Contoh Geguritan Budi Pekerti 2

Niki enten cerirta

Kados gesange manungsa

Ingkang rekasa

Amergi kakehan dosa

###

Mboten purun nindhake dawuhe agama

Geleme mong nyusahne wong tuwa

Mboten saget nyukuri sing diparingne pencipta

Sagete malingi yotrone tetangga

Sumber: Nor-baru.blogspot.com)

Contoh Geguritan Budi pekerti 3

“Korupsi”

abang putih kajunjung duwur ing langit pratiwi

Wujud gwetih lan balung poro pejuang

Apa kowe isih iling?

Cucur kringet luh kang wus kebacut dados tumbal

Tumbal marang buwana kanggo kemerdekaan

###

Saiki apa?

Kowe ngapusi kowe korupsi

Mulutmu ombo kebak arta

Raimu gedeg ora duwe isin

Diajak rebok kepara angler

Rakyatmu kuru, kowe lemu

Rakyatmu mlarat duwitmu sak arat arat

###

Sing makmur sapa?

Awakmu lan konca-koncamu

Shing tumindhak olo marang rakyatmu

Mulo, ayo brantas korupsi

Ayo pada gumregah

###

Mbangun bongso Indonesia kang sumringah

Bongso kang apik ing budi lan tutur

Bongso kang sejahtera lan makmur

_Dening Kharisma L. W._

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tema Bencana Alam

“Tsunami”

Banyu laut kang maune anteng glinteng kaya bayi turu angler kepati

Enjing kang padhang njingglang tanpo mendung…putih suci

Nuduhake marang manungsa sedanten sektine Gusti

Cahayane bahaskara padang nyinari bumi pertiwi

###

Angkasa kang bawera dumadaan petheng ngglimeng

Netesi bumi pertiwi kanti luhe kang tumetes

Angkasa dados peteng, bumi horeng

###

alam sakupeng ngamuk nggegirisi

Laut muntab tanpo kabendhung

Alon-alon samubarang kauntal, kauncalake dining banyu bah sangking laut

Manungso kocar kacir tunggang langgang, pados slamet

(Sumber: Geguritan.com)

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tema Sosial

Gambar anak belajar dan bermain seluring dikebun atau di desa, contoh dari geguritan bahasa jawa
By: Abraw.wordpress.com

Dumadaan gelungan blangkonku takucili

Kerisku tak tarik ngantos aku dewe blereng ndelokne

Rasane dinten niku kula pingin nesu tenanan

Mripatku mentelengi siji-siji kanti panasing ati

Mboten enten seng wani mandeng aku

Rasa jroning atiku mobal-mobal kantun geni kang panas bar disumet

Bul…..suwarane nggebung ati

Astaku nggegem roso-roso pingin ngantem tembok gedhe  ngntos ambrol

Wesi-wesi taklumat tak bengkokne lan cagak-cagak koyo tak oncalne pating awang-awang

(Sumber: academicindonesia.com) Aku nesu, aku mobal, 1 Agustus 2016

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tentang Negara

“Presiden”

Sedanten pancen sampun dumadi

Jangkaning jagat tan bisa diselaki maneh

Panyakrabawa, pangarep-arep

Pancen mboten jumboh kaleh gegayuhan dekwingi uni

###

Sedanten mpun dumadi

Pesiden ngadek ningali praja diraja asilap kacanegara

Tan prabeda ratu timur mbangun

Balai sigolo…

###

Sedanten pancen dereng kewaca

Niku abang ijo nopo biru

Ananging jangkaning jagat

Tan biso diselai yo iki

Jaman kala cubriya

###

Panguasa pada suwala ing janji

Ical roso pangrasa marang kawula

Presiden namung paring sangga tanpo kaluwihan

Kagem migunani kawula alit

###

Sedanten namung butuh majeng

Kareben disawang kajen

Tannpo mbeto pangerten negari

Nuswantara kang suci

Contoh Geguritan Perpisahan

“Sopo Kondo”

Sinten kondo jarene urip niku mung mampir ngombe

Niku rak criose tiang gerang kang anguk-anguk lueng kuburan

Awit tiange mpun bosen sakehing lelakon

Ing walike tondo pitakon mung ngrangu timbalan kang maton

###

Sopo kondo urip niku sawijining perjuangan

Niku rak jerene tiang kang dereng saget ngeregem lintang

Awit deweke….?

Datan kengguh sakehing kewuh tan mingkuh brojolan teluh

###

Sopo kondo urip niku sawijining pangimpen

Niku rak jerene bocah-bocah kang mbambung teng pinggir kalen

Awit deweke luwih kesengsem endi endahing karang kawidodaren…?

###

Sopo kondo urip niku sawijining paseksan

Niku rak jerene tiang prapiman…?

Awit deweke namung tumadah tangan kemlawe…?

###

Sopo kondo urip niku mati

Niku rak jerene tiang kang…?

………………?

Terus urip niku piye? Urip niku sak kabehe 🙂

Contoh Geguritan Tentang SepiMu

“SepiMu”

SepiMu ing bengi iki pingin tak rebut

Muspro kangenku sawentoro kerut

Ing ilining pang-angen2 kang semrawut

Nyrimpung impenku tansoyo mabrut

###

SepiMu sanes sepi kang muspro

Keporo malah dados tambane ati lara

Adyan perih ing dodo tan kawistara

Pucok wengi niki sepiMu dados selarik ukara

###

SepiMu dadi sansoyo sepi kang wigati

Tinampa mugo nuntun ing sepi sejati

Kemul ing sepiMu pasrah maring Gusti

Tak rebut nganti benjut tekan ing ati

Cara Mudah Membuat Geguritan Bahasa Jawa

Gambar puisi atau geguritan bahasa jawa
By: Pixabay.com

Dalam membuat geguritan atau puisi Bahasa Jawa memang tidak begitu mudah, namun juga tidak begitu sulit. Semua itu bisa dilalui asal sungguh-sungguh dan semangat dalam belajar. Dalam membuat puisi itu bermain dalam banyak kosakata dan keindahan.

Bahasa Jawa memiliki banyak persamaan kata, yang disebut dengan dasanama jadi kalian bisa memilih kata yang tepat dalam membuat geguritan.

Dasanama adalah kumpulan sinonim per kata yang artinya atau maknanya sama.

Nah, berikut beberapa tips membuat geguritan Bahasa Jawa yang baik dan benar:

 • Menyiapkan kamus untuk memilih persamaan dalam Bahhasa Jawa.
 • Supaya bahasanya indah, harus jujur dalam berbahasa Jawa dan dapat meluapkan isi hati
 • Dalam menulis geguritan yang dapat mengena dalam hati para pendengar atau pembaca, dapat dilakukan dengan di ibaratkan seperti menembak.
 • Contoh geguritan Bahasa Jawa yang bagus itu dapat masuk ke relung hati dan berkesan sampai membayang-bayangi pikiran.
 • Perlu penegasan kata. Maksudnya adalah pada setiap kalimat harus menjelaskan suasana serta kondisi yang sebenar-benarnya.
 • Memerlukan wawasan luas, penghayatan yang mendalam, penguasaan lapang.
 • Menggunakan kata kata yang wibawa yang dapat kalian tambahkan di judul misalnya Ngulandara, Sumpahku, Sumpahmu, Kumpuling Balung Pisah lan Anteping.
 • Membuat geguritan Bahasa Jawa dengan mendengarkan pembacaan buku Bahasa Jawa. Hal ini supaya (secara tidak langsung belajar ritme, nada membaca, kaya akan kosakata, belajar menjadi pembaca)
 •  Sehingga secara tidak langsung, suara kalian akan enak di dengar karena sering mendengar patokan para penggurit profesional.

Demikianlah beberapa contoh puisi Bahasa Jawa yang dapat penulis sampaikan di artikel ini, semoga dapat membantu Anda, dan semoga menambah wawasan dalam geguritan Bahasa Jawa.

Silahkan share ke teman-teman Anda jika di rasa ini dapat membantu kelangsungan tugas-tugas Anda 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *